สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

สมาชิกรายปี

ประเภทสมาชิก

สมาชิกของสมาคม จะแบ่งเป็นออกประเภท สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สมาชิกสามัญ   ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

 

คุณสมบัติของสมาชิก

(1).กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- เป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อนเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตรา

โทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท

- ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม

- เป็นผู้มีความประพฤติดี

- เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร

- ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการของสมาคม มีมติเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกของสมาคมอันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติ

   ตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม นำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม หรือ ประพฤติตนเป็นปรปักษ์ต่อสมาคม

(2). ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

                - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                - มีฐานะมั่นคงพอสมควร

                - ต้องเป็นนิติบุคคล ที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                - ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการของสมาคม มีมติเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกของสมาคมอันเนื่อง มาจากไม่ปฏิบัติ  

                   ตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม นำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม หรือ ประพฤติตนเป็นปรปักษ์ต่อสมาคม

 

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่มติของคณะกรรมการและหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
 2. ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม ตลอดจนต้องรักษาความลับในข้อประชุมและวิธีการของสมาคมไม่เปิดเผยข้อความซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
 4. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจการค้าในทำนองช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 5. ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมโดยครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 6. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทน นิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลา เจ็ดวัน นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลง

 

สิทธิของสมาชิก

 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ต่อสมาคมหรือคณะกรรมการ ในเรื่องใดๆอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
 4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
 6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 7. ได้เข้าร่วมงานประชุมอบรมสัมมนา เทคโนโลยีทันสมัย ที่ทางสมาคมจัดขึ้น
 8. ได้เข้าร่วมประกวด Call Center ที่ทางสมาคมจัดขึ้น
 9. ได้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน Call Center ต่างๆ หรือศึกษางานในต่างประเทศ ที่สมาคมจัดขึ้น
 10. ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

 1. สมาชิกสามัญ และ สมาชิกวิสามัญ ต้องชำระค่าสมัคร 5,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆละ 5,000 บาท
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

การขาดจากสมาชิกภาพ

 1. ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
 2. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ
 3. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 6. ค้างชำระค่าบำรุงสมาคมเป็นเวลาสามเดือน และสมาคมได้ส่งหนังสือเตือนไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว
 7. คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
  1. กระทำการใดๆ ที่ทำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
  2. กระทำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา

 

วิธีการชำระค่าสมัครสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แม็กซ์แวลู หลักสี่   เลขที่บัญชี: 849-2-13631-0

พร้อมส่งใบสมัครสมาชิก และเอกสารการโอนเงินพร้อมทั้งระบุชื่อผู้สมัคร มายัง

คุณบุญราสี นุ่มดี โทรศัพท์02-589-3001           โทรสาร 02-589-5111E-Mail info@tccta.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tccta.or.th                                                            

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA