สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

บรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2017"

interview 17 sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Individual ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2017"  ทั้งประเภท   Individual ตั้งแต่วันที่ 4,11,17, 20, 26 - 27  กรกฎาคม  2560 ณ  โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนสิงหาคม เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 


 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารอบ "The Best Thailand Contact Center Awards 2017"

manager 01 

 manager 02
 super 01
 super 02
 super support 01
 super support 02
agent 01
 
agent 02 
 agent 04
 agent 05
 agent 06
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA