สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

ขอเชิญ!! สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016"


ads award june 2016 bue ssสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) 
ขอเรียนเชิญ Call Center ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ซึ่งเป็นการประกวด Call Center ระดับประเทศ กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
เพื่อค้นหาสุดยอด Call Center ประจำปีนี้ ที่มีคุณสมบัติและผลงานครบถ้วนโดดเด่น ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภท Organization  และ ประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ, มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการในการตัดสินรางวัล Call Center Awards

award 16 a

โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ได้มีการจัดประกวด TCCTA Contact Center Awards และมอบรางวัลอันทรงคุณค่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Call Center ที่มีผลงานการสร้างสรรค์คุณภาพงานบริการที่โดดเด่น และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นเลิศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม กระตุ้นการบริการทางโทรศัพท์ หรือ Call Center ให้มีการตื่นตัว มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานบริการ พัฒนาบุคลากรที่ให้บริการ ยกระดับการบริการ พร้อมรับประกันคุณภาพการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ Call Center ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) จึงได้มีการจัดการประกวด Call Center ขึ้นอย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติในการเข้าร่วมประกวด
จะต้องเป็นสมาชิก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) :
อัตราค่าสมัคร สำหรับสมาชิก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) มีดังนี้
ชำระค่าแรกเข้าสมาชิก 5,000 บาท + ค่าสมาชิกรายปี 5,000 บาท (รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท)

 

 

อัตราในการประกวด

ค่าสมัครในการประกวด Call Center ในแต่ละประเภท
      - ประเภท Organization : 10,000 บาท

      - ประเภท พนักงาน Individual ท่านละ : 10,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวด
ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO  จะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การประเมิน Call Center ดีเด่น (Contact Center Awards) สำหรับองค์กร หน่วยงาน ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ โดยครอบคลุมทั้ง
     1.    Hardware
     2.    Software
     3.    People
     4.    Process
     5.    Facility
     6.    Management
     7.    Customer Satisfaction

ประเภทรางวัล
มีรางวัลจำนวน 12 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ :

      - ประเภท ศูนย์บริการภาครัฐและเอกชน Organization มี 8 รางวัล
      - ประเภท
พนักงาน Individual
มี 4 รางวัล

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center จาก
สมาคม TCCTA, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันวิชาการ TOT Academy, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Call Center

ขั้นตอนการประกวด
1. รับสมัครสมาชิกสมาชิก พร้อมรับสมัครเข้าร่วมการประกวด Call Center ดีเด่น
2.  จัดประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด และหลักเกณฑ์ประเมิน
3.  ตรวจประเมินและสัมภาษณ์ Call Center
4.  ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล The Best Contact Center Awards 2016

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ จะได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ ทั้งจากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) และ APCCAL - Asia Pacific Contact Center Association Leaders
2. ผู้ประกอบธุรกิจ จะได้รับการยกย่อง สมควรเป็น Call Center ตัวอย่างที่ดี
3. ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถใช้ใบรับรองมาตรฐานการบริการ เป็นใบเบิกทางด้านการตลาด สามารถสร้างภาพลักษณ์ และยืนยันคุณภาพการให้บริการต่อสังคมส่วนรวม
4. ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดี จากหน่วยงานผู้เข้าประกวด
 

รีบสมัครด่วน!!!
ติดต่อขอใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : info@tccta.or.th
หมายเลขโทรศัพท์  02-589-3001


info@tccta.or.th

แบบฟอร์มการสมัคร ประกวด Call Center Award 2016  
     รายละเอียดการประกวด The Best Contact Center Awards 2016  


ด้วยความภาคภูมิใจในธุรกิจ Contact Center ที่มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากล

รางวัล The Best Thailand Contact Center Awards 2016 อันทรงเกียรตินี้
จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายยืนยันคุณภาพขององค์กรท่านต่อไป

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA