สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

งานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015" เมื่อวันพุธที่  27 มกราคม 2559 ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิทเพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2015" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล


 

งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2015
เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น
และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด
เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย
โดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ
ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
ได้สละเวลา ให้เกียรติ   มาเป็นร่วมคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
1. อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี : นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย และผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
2.
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ : รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.
อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ : ผู้จัดการ สถาบันวิชาการ TOT
4. ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5.
คุณบัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์ : ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Avaya Thailand จำกัด

งานประกาศผลรางวัลในวันนั้น ต้องขอขอบพระคุณ  ผู้สนับสนุนหลัก นั่นก็คือ Avaya (ประเทศไทย)
และทางสมาคมฯ  ต้องขอขอบพระคุณ  สมาชิกทุกๆท่าน
ทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็น   ถึงความสำคัญ   ของงานบริการผ่าน   Call Center
และมีความมุ่งมั่น  ที่จะพัฒนาการบริการ  Call Center   ให้โดดเด่นและเป็นเลิศ ต่อไป
 

บรรยากาศภายในงานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015     

 

 

 

 

 

นายกสมาคม กล่าวเปิดงานประกาศผลรางวัล
TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015
รางวัล The Best Contact Center Agent  Awards
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

ลําดับที่ 2. รางวัล The Best Contact Center Supervisor Awards
ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น และ รางวัลชมเชย
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัล The Best Contact Center Support Professional of The Year
มี 2 รางวัลเท่านั้น คือ รางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชย
ผู้มอบรางวัล : คุณบัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์
ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Avaya (Thailand)

 

 

ลําดับที่ 4. รางวัล The Best Contact Center Manager Awards
มี 2 รางวัลเท่านั้น คือ รางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลดีเด่น
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี
นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย 

 

 

 

ประกาศผลรางวัล ประเภท Corporate and Government  

ลำดับที่ 1.รางวัล The Best facility Contact Center
ผู้มอบรางวัล : คุณบัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์
- รางวัล The Best facility Contact Center
หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด 

 

ลําดับที่ 2. รางวัล The Best Contact Center Supervisor Awards
ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น และ รางวัลชมเชย
ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ลำดับที่ 3.รางวัล The Best Effective Software Contact Center
ผู้มอบรางวัล : คุณบัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์
- รางวัล The Best Effective Software Contact Center
หรือ รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม
ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 

ลำดับที่ 4.รางวัล The Best Effective Software Contact Center
ผู้มอบรางวัล : คุณบัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์
- รางวัล The Best Effective Software Contact Center
หรือ รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาครัฐยอดเยี่ยม
ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

ลำดับที่ 5. รางวัล The Best Human Care Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ราเชนทร์ ลอยบุญสง
- รางวัล The Best Human Care Contact Center
หรือ รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ  

 

ลำดับที่ 6.รางวัล The Best WorkFlow Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ราเชนทร์ ลอยบุญสง
- รางวัล The Best WorkFlow Contact Center
หรือ รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด 

 

ลำดับที่ 7.รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ราเชนทร์ ลอยบุญสง
- รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center
หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) จำกัด 

 

ลำดับที่ 8.รางวัล The Best Professional Management Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
        - รางวัล The Best Professional Management Contact Center
หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท 1577 HOME SHOPPING จำกัด 

 

ลำดับที่ 9.รางวัล The Best Social Responsibilty Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
- รางวัล The Best Social Responsibilty Contact Center
เหรือ รางวัลส่งเสริมและสนับสนุนสังคมยอดเยี่ยม
ได้แก่ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยการสนับสนุนจาก กสทช. 

 

ลำดับที่ 10.รางวัล The Best Tele Marketing Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
- รางวัล The Best Tele Marketing Contact Center
หรือ รางวัลกลยุทธ์การบริหารการตลาดยอดเยี่ยม
ได้แก่ บริษัท Direct Asia (Thailand)  

 

ลำดับที่ 11.รางวัล The Best Service Strategy Contact Center
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
- รางวัล The Best service strategy contact Center
หรือ รางวัลกลยุทธ์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม
ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 

การแสดง SHOW  ชุดที่ 4 ชื่อ  “1577 โฮมชอปปิ้ง เราบริการด้วยใจ”
จาก บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง  จำกัด

ลำดับที่ 12.รางวัล The Best Contact Center Of The Year ประจำปี 2015
ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี
- รางวัล The Best Contact Center Of The Year
หรือ รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2015
ได้แก่  บริษัท 1577 HOME SHOPPING จำกัด 

 

 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA