สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

 วิสัยทัศน์
 “ มุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนา ธุรกิจการบริการ สู่ความเป็นเลิศในภาคพื้นเอเซีย ”
 
พันธกิจของสมาคม
 1. ส่ง เสริมการประกอบธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ และพัฒนาระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 2. สนับ สนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจประเภทคอลเซ็นเตอร์ และช่วยสอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดคอลเซ็นเตอร์ทั้งภายในและภาย นอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์
 4. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจ
 5. เป็น ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และบริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้ประกอบ ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์
 6. จัดกิจกรรมหรือดำเนินงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย
 7. สนับ สนุน ร่วมมือ และประสานงาน กับบุคคลและองค์กร หรือหน่วยงานใดๆที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของคนพิการในธุรกิจคอลเซ็นเตอร์
 9. ทำการตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยข้อตกลงหรือระเบียบดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
 10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 11. ส่ง เสริม และยกย่องบุคลากรในอาชีพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพการบริการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 12. จัดการประชุม อบรมสัมมนา รวมถึงเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับผู้ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 13. ส่งเสริมการสื่อสาร และการประสานที่ดีระหว่างบริษัทตัวแทนจำหน่ายในอุตสาหกรรมนี้ และบุคคลากรของ คอลเซ็นเตอร์
 14. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม คอลเซ็นเตอร์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 15. ยกระดับมาตรฐานของบุคลากรและองค์กรให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงให้การรับรอง
 16. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ของไทยให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
 17. เพื่อชักจูงให้เกิดการใช้ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย
 18. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านคอลเซ็นเตอร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 19. เพื่อ เป็นศูนย์กลาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คอลเซ็นเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องมาตรฐานและการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมไปถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA